ZASADY PUBLIKOWANIA ARTYKUŁÓW W „ROCZNIKU Polsko-Niemieckim”

Szanowni Państwo,

 

w przyszłym roku będziemy obchodzić 30. rocznicę zjednoczenia Niemiec. Było to wydarzenie o historycznym znaczeniu nie tylko dla samych Niemców, ale także dla Polski i innych państw Europy. Dla Polski, zarówno państwa jak i jego obywateli, miało znaczenie szczególne, ze względu na trudną i bolesną historię, oraz bezpośrednie sąsiedztwo i znaczenie stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych i ogromnie ważnych - międzyludzkich. W związku z tą rocznicą „Rocznik Polsko-Niemiecki” w 2020 roku będzie poświęcony problematyce zjednoczenia Niemiec. Zachęcamy Państwa do napisania tekstu. Interesują nas zarówno zagadnienia wewnątrzniemieckie, jak i dotyczące roli zjednoczonych Niemiec na arenie międzynarodowej, analizowane w perspektywie historycznej, politologicznej i socjologicznej, ale jesteśmy otwarci także na propozycje z innych dziedzin.

Terminem napisania i złożenia tekstu do redakcji (E-mail: rocznik@isppan.waw.pl) jest 30 marca 2020 r. Na wszelkie Państwa pytania z przyjemnością odpowiemy. Zasady publikowania artykułów i recenzji w „Roczniku Polsko-Niemieckim” znajdziecie Państwo na stronie internetowej Rocznika pod adresem:

http://www.rocznikpolskoniemiecki.pl//subpage/autorzy/index.html

 

Redakcja „Rocznika Polsko-Niemieckiego”


 

 

Nadesłane teksty recenzujemy według następujących zasad:

 

- każdą publikację oceniają recenzenci wewnętrzni, Redakcja pisma, oraz co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych spoza Instytutu Studiów Politycznych PAN.

 - Redakcja dokonuje wstępnej kwalifikacji otrzymanych tekstów. Z artykułów/recenzji zaakceptowanych do dalszego etapu usuwa imię i nazwisko autora oraz inne elementy pozwalające ustalić autorstwo. Tak przygotowany artykuł/recenzje Redakcja wysyła recenzentowi zewnętrznemu, nie ujawniając jego tożsamości autorowi.

 - recenzent zewnętrzny opiniuje artykuł/recenzję na opracowanym przez Redakcję Rocznika Polsko-Niemieckiego formularzu, na którym określa czy dany artykuł/recenzję należy publikować bez zmian, publikować po zmianach lub odrzucić.

 - nie ujawnia się nazwisk recenzentów poszczególnych publikacji; natomiast raz do roku publikujemy listę recenzentów zewnętrznych.

 

     Ponadto informujemy, że od początku istnienia „Rocznika Polsko-Niemieckiego” przestrzegamy fundamentalnych standardów rzetelności oraz uczciwości naukowej. Publikacje noszące znamiona „ghostwritingu”, „guest autorship” bądź „financial disclosure” będą odrzucane, a informacje o nich upublicznione, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów takich jak instytucje zatrudniające autorów. Zarazem autor przysyłając tekst do „Rocznika Polsko-Niemieckiego” oświadcza, że praca jest jego własnym dziełem i nie była dotąd nigdzie publikowana w całości lub w częściach oraz, że inne pisma nie rozważają jej druku w czasie prowadzenia przez redakcję „Rocznika” procedury kwalifikacyjnej.
 • Redakcja przyjmuje tylko artykuły oryginalne i nigdzie wcześniej nie publikowane.

 • Autor ponosi odpowiedzialność za oryginalność artykułu oraz za wszelkie zawarte w nim dane merytoryczne.

 • Artykuły podlegają ocenie dwóch recenzentów, z zachowaniem zasady anonimowości.

 • Artykuł powinien mieć objętość około jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 tys. znaków).

 • Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim oraz angielskim (o objętości ok. 1500 znaków) wraz ze słowami kluczowymi (od czterech do pięciu).

 • Przy nazwisku autora artykułu należy podać afiliację zawodową, adres domowy lub miejsca pracy, numer telefonu oraz adres e-mail.

 • Artykuł należy przesłać w wersji elektronicznej do 30 czerwca.

 • Przypisy (umieszczone na dole odpowiednich stron) należy sporządzać według następującej zasady:

 1. Zbigniew Siemiątkowski, Wywiad a władza, Aspra, Warszawa 2009, s. 100.

 2. M. Białokur, Z perspektywy czterdziestolecia. Historiografia polska wobec przełomowych wydarzeń 1968 roku w Polsce i w Czechosłowacji, w: D. Kisielewicz, M. Świder (red.), Marzec ’68 z czterdziestoletniej perspektywy, Uniwersytet Opolski, Opole 2009, s. 47-66.

 3. E. Czaczkowska, Stasi interesowało się księdzem Popiełuszką, „Rzeczpospolita”, 17 listopada 2009.

 4. W skróconych opisach bibliograficznych należy stosować skróty łacińskie (ibidem, op. cit.).

 • Tablice, mapy, rysunki i wykresy (sporządzone w wersji elektronicznej za pomocą narzędzi akceptowanych przez MS Office) należy załączać na oddzielnych stronach, a w tekstach jedynie zaznaczać przeznaczone dla nich miejsce.

 

Zasady publikowania artykułów recenzyjnych, recenzji oraz not recenzyjnych

 • Redakcja przyjmuje do druku oryginalne (autor ponosi odpowiedzialność za oryginalność), wcześniej nie publikowane artykuły recenzyjne, recenzje oraz noty recenzyjne dotyczące wyłącznie prac naukowych.

 • Wszystkie artykuły recenzyjne podlegają ocenie dwóch recenzentów.

 • Praca opublikowana w Polsce nie powinna być recenzowana później niż rok od daty wydania, natomiast praca wydana za granicą – później niż dwa lata.

 • Objętość recenzji nie powinna przekraczać połowy arkusza autorskiego (10 tys. znaków); artykułu recenzyjnego (20 tys. znaków); nota recenzyjna powinna mieć objętość (do 5 tys. znaków).

 • Recenzja, artykuł recenzyjny czy nota recenzyjna muszą zawierać pełny opis bibliograficzny książki.

 • Recenzja lub artykuł recenzyjny mogą dotyczyć kilku prac tego samego autora lub kilku publikacji dotyczących podobnej problematyki.

 • Recenzja lub artykuł recenzyjny powinny mieć swój własny tytuł.

 • Recenzja lub artykuł recenzyjny muszą zawierać własny stosunek autora do ocenianej pracy – nie mogą być jedynie omówieniem treści.

 • Przy nazwisku autora recenzji, artykułu recenzyjnego lub noty recenzyjnej należy podać jego afiliację zawodową, adres domowy lub miejsca pracy, numer telefonu oraz adres e-mail.  

 

Procedura Recenzowania

Procedura recenzowania uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce i opisane w „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa, 2011 r.


Najważniejsze zasady recenzowania

 • Autor/autorzy zgłaszając tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na poddanie manuskryptu procesowi recenzowania,

 • Teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma,

 • Manuskrypty opiniowane są przez kompetentnych i rzetelnych ekspertów,

 • Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji”, tj. recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego wytwór,

 • Recenzji dokonuje dwóch zewnętrznych (tj. niezatrudnionych w uczelni wydającej czasopismo) ekspertów,

 • Recenzenci powinni być zatrudnieni w innej placówce niż autor manuskryptu i nie może istnieć konflikt interesów z autorem/autorami tekstu,

 • Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat manuskryptu przed jego publikacją,

 • Autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta,

 • Recenzent –po poprawkach- ponownie opiniuje tekst,

 • Korespondencja prowadzona jest przez Redakcję czasopisma.

Formularz recenzyjny (plik MS Word)